گروه ما

گروه ما فعالیت خود را در بیوالکترومغناطیس با هدف توسعه روش‌های تشخیص و درمان دنبال می‌کند. محورهای زیر عمده فعالیت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد.

      بیوالکترومغناطیس محاسباتی، شامل برآورد میدان‌های درون بدن، درون بافت و درون ریزساختارهای بافتی و سلولی به ازای یک منبع بیرون بدن (آنتن، خطوط فشار قوی و…) و برآورد محاسباتی برخی از آثار میدان‌ها.

      طراحی و ساخت سامانه‌های موجتابی در فرکانس‌های پایین و بالا (مایکروویو و حتی بالاتر) برای انجام آزمون‌های بیوالکترومغناطیس بر روی نمونه‌های زیستی

      بررسی‌های تجربی روی آثار امواج روی نمونه‌های زیستی، شامل نمونه‌های سلّولی.


با اعضای گروه ما آشنا شوید

تالیفات گروه ما را دنبال کنید