اخبار افق

به نام تک نگارنده ی هستی

 

۷ بهمن ۱۳۹۴…مقالات مرتبط با بحث جلسه ی دیروز گروه، "ورود به دنیای سلولی "(الکتروفورز، دی الکتروفورز، الکترواسمز و…) در رایانه ی آزمایشگاه و در آدرس زیر قرار دارد.

F:\Lit\Bem_Papers\CBM_ Cell bioem\Elec Phenomena\Active Transport