مدل های تئوری برای بافت ها

مرور کارهای گذشته در حوزه مدلسازی سلول و بافت و بررسی توزیع میدان در سلول

 

1982- مدل کروی هشت لایه برای یافتن توزیع میدان­ های القایی در سلول منفرد و به خصوص غشا با روش معادلات لاپلاس و حل شبه استاتیک در میدان یکنواخت - فرکانس 10 مگاهرتز-آدرس مقاله

1992- مدل دی­ الکتریک کروی سه لایه با رسانایی اندک غشا و فرض رسانایی اندک زیر غشا برای یافتن توزیع میدان و نرخ جذب در سلول منفرد و با روش معادلات لاپلاس و حل شبه استاتیک - فرکانس Hz10 تا GHz1-آدرس مقاله


1998- مدل دو لایه سلول­های متصل به هم از طریق حفره ­های غشایی برای بررسی اثر اتصال سلول­ ها و مجاورت آن­ ها در میدان غشا با روش المان-محدود[1] - فرکانس از DC تا MHz10 -آدرس مقاله


2001- مدل دو لایه از کره، استوانه و بیضی برای بررسی اثر ساختار هندسی و جهت ­گیری سلول نسبت به میدان خارجی بر روی میدان غشا با روش المان-محدود فرکانس 900 تا MHz2450-آدرس مقاله


2002- مدل خواص الکتریکی سلول­ های سنگفرشی اپی­تلیال به منظور بررسی نحوه توزیع جریان در بافت و مقایسه امپدانس حاصل از مدل و امپدانس اندازه­ گیری شده فرکانس Hz100 تا GHz10-آدرس مقاله


2003- مدل کره دو لایه با چینش پریودیک و منظم سه­ بعدی به عنوان مدل بافت و مدل غیرخطی رسانایی غشا برای بررسی توزیع میدان در مدل بافت با روش تفاضل محدود حوزه زمان [2] - فرکانس نزدیک به GHz1-آدرس مقاله


2003- مدل سلول چهارلایه با شکلی نامنتظم و دلخواه در ناحیه پرسلولی برای بررسی توزیع میدان در مدلی کوچک از بافت با روش مدار گسترده[3] - فرکانس از DC تا GHz10-آدرس مقاله


2004- مدل سلول منفرد دو لایه با شکلی مشابه گلبول قرمز (سیتوپلاسم و غشا) بررسی اثر شکل سلول در میدان غشا و سیتوپلاسم نسبت به مدل کروی با روش المان-محدود تا فرکانس MHz2450-آدرس مقاله

 
2007- مدل بافت حاصل از چینش پریودیک اجسام کروی در یک خط با روش تفاضل­ محدود با حل شبه استاتیک- فرکانس 1800 تا MHz2450-آدرس مقاله


2010- مدل سلول با شکل­های واقع گرایانه برای بررسی اثر هندسه­ی سلولی بر خواص دی­الکتریک با قاعده   superformulaانجام و نتایج محاسبه میدان­ ها و خواص الکتریکی به صورت عددی با خواص الکتریکی حاصل از قواعد ترکیب Maxwell-Garnet مقایسه شده است-آدرس مقاله


2011-برای اولین بار مدل دی ­الکتریک چند مقیاسی از بافت زیستی در محدوده مگاهرتز ارایه شد که تماما بر اساس ترکیب مواد و پارامترهای ریخت شناسی ساختارهای خرد و کلان بافت ایجاد شده است و فرایند اعتبارسنجی برای مدل پوست با اندازه ­گیری بر روی پوست انسان انجام شد- فرکانسMHz 100-5-آدرس مقاله


2012- مدل سلول با شکل­ های مختلف برای محاسبه ­ی خواص دی­الکتریک با توجه به شکل نامتقارن سلول فرکانس DC تا MHz100-آدرس مقاله


2013- مدل چند لایه از قرنیه و پوست با توجه به خواص الکتریکی زیرساختارهای آنان برای مدلسازی نظری خواص الکتریکی بافت ­ها و ارائه نرم ­افزار تخمین خواص الکتریکی مواد زیستی -آدرس مقاله


2013-مدل ساختاریافته از خواص الکتریکی بافت قرنیه بر اساس ساختار دقیق و ترکیب شیمیایی اجزای تشکیل دهنده ­ی آن با استفاده از قوانین ترکیب ، قابل استفاده در تشخیص غیرتهاجمی پزشکی و پیش­ بینی خواص الکتریکی در دوز سنجی فرکانس­ بالا-فرکانس ماکروویو Ghz10 - 4/0آدرس مقاله


2014-ارایه یک جعبه ابزار در محیط متلب با قابلیت ایجاد مدل­ های هندسی واقع گرایانه از سلول­ های زیستی نامنتظم بر اساس تصویر میکروسکوپی دو بعدی در دسترس از آن­ها و امکان استفاده از نرم افزار در مطالعات بیوالکتریک و بیومکانیک و همچنین بررسی اثر شکل سلول بر جذب محلی و اثرات میکروحرارتی تحت تحریک الکتریکی-آدرس مقاله


2015- مدل کامل و چندلایه­ ای پوست با توجه به خواص الکتریکی زیرساختارهای آن برای دوزسنجی عددی میدان الکتریکی و مغناطیسی و محاسبه خواص الکتریکی موثر پوست- فرکانس Hz1تا KHz100-آدرس مقاله

 


 

[1] Finite Element Method-FEM

 

[2] Finite Difference Time Domain-FDTD

 

[3] Transport lattice