مرور ادبیات

این صفحه حاوی مقالات مروری در حوزه‌های مختلف بیوالکترومغناطیس است. بسیاری از این مقالات توسط دانشجویان درس بیوالکترومغناطیس نوشته شده است. دسته‌بندی کلی مقالات به صورت زیر است. با کلیک بر روی هر دسته می توانید فهرست مقالات آن دسته را مشاهده نمایید.

 

محاسبه و مدل سازی

نظریه پردازی و استاندارد گذاری

آزمایش و تجربه (در دست بارگزاری)

موجتاب و مواد شبیه سازی بافت (در دست بارگزاری)