موجتاب

موجتاب وسیله‌ای است برای اعمال کنترل‌شده و قابل نظارت میدان‌های الکترومغناطیسی به نمونه‌های زیستی. در طراحی آنتن هدف ارسال بهینه پیام به راه دور با بازدهی مطلوب است، درحالی‌که در طراحی موجتاب هدف رساندن میدان با شدت و توزیع مطلوب با بازدهی بالا به درون نمونه زیستی است. در موجتاب‌های درمانی هدف اعمال میدان مشخصی به سطح یا درون بدن به‌صورت بالینی (در کلینیک) می‌باشد.

این نوشته به شرایط مطلوب برای موجتاب‌های آزمایشگاهی می پردازد، که موجتابی در آن‌ها، باهدف بررسی آثار میدان‌ها بر نمونه زیستی صورت می‌پذیرد.

موجتاب‌ها را ازنظر سطح تحقیقات بیوالکترومغناطیس می‌توان به موجتاب‌های طراحی‌شده برای تحقیقات بافتی، سلولی یا مولکولی تقسیم‌بندی کرد. از سوی دیگر نیز می‌توان موجتاب‌ها را به موجتاب‌های فضای آزاد، موجتاب‌ با موج هدایت‌شده (بر پایه انواع موجبرها)، موجتاب‌های رزونانسی و حفره‌ای، و موجتاب‌های میدان نزدیک (معمولاً در فرکانس پایین) تقسیم‌بندی کرد. همچنین موجتاب‌ها ممکن است امکان مشاهده آثار یا آزمون‌های زیستی را همزمان با اعمال میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی (فرایند موجتابی) فراهم کنند (موجتابی همزمان یا برخط) یا بررسی آثار تنها پس از موجتابی امکان‌پذیر باشد.

بر اساس تجربه ما شرایط مطلوب برای یک موجتاب آزمایشگاهی به‌صورت زیر می‌باشد:

· میدان الکتریکی / مغناطیسی با دامنه و پلاریزاسیون مشخص در هر فرکانس

· همگنی میدان الکتریکی / مغناطیسی مشاهده‌شده در نمونه زیستی

· قابلیت کنترل شدت میدان الکتریکی/ مغناطیسی در نمونه زیستی

· قابلیت کنترل دما و گرادیان دما (همگنی دمایی) در نمونه زیستی

· امکان حصول شدت میدان بالا در نمونه بامصرف توان کم (بازدهی بالا)

· امنیت کاربران و کنترل نشت میدان به محیط اطراف

· تأثیرناپذیری از محیط و شرایط پیش‌بینی‌نشده (مجاورت فلزات، میدان مغناطیسی سیم‌های انتقال برق و ...)

· امکان اندازه­گیری و نظارت بر کمیت­های میدان تابشی در حین موجتابی

· تکرار پذیری

1978 استفاده از الکتروفورز[1] برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در شرایط اتاق و اندازه گیری تغییرات رسانایی لایه سلولی.

1981 - استفاده از الکتروفورز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر بافت در شرایط اتاق وانجام عمل پرفیوژن[2].

1996- استفاده از الکتروفوز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در مجاورت آب 37 درجه و اندازه گیری تغییرات رسانایی لایه سلولی.

1996-استفاده از الکتروفورز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در شرایط اتاق و استفاده از پیپت پاستور[3] دستی در هر دوره اعمال میدان جهت تامین مواد لازم برای رشد سلول و اندازه گیری تغییرات رسانایی لایه سلولی.

2001- استفاده از الکتروفورز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در شرایطی که سلول‌ها درون یک محفظه با دمای 37 درجه سانتی گراد محبوس شده و مشاهده هم زمان سلول‌ها بوسیله میکروسکوپ اینورت[4] و اندازه گیری تغییرات رسانایی لایه سلولی.

2002- استفاده از الکتروفورز با حذف پل آگار برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در شرایطی که سلول درون یک محفظه با دی اکسید کربن 5 درصد محبوس شده و به محفظه هوای 37 درجه اعمال می شود و مشاهده هم زمان سلول بوسیله میکروسکوپ اینورت و اندازه گیری تغییرات رسانایی لایه سلولی.

2005- استفاده از الکتروفورز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی بر کشت سلول تک لایه در شرایطی که سلول‌ها درون یک محفظه به همراه دو دستمال مرطوب جهت تامین رطوبت سلول محبوس شده‌اند. و مشاهده هم زمان سلول بوسیله میکروسکوپ اینورت و اندازه گیری تغییرات رسانایی سلول.

2007- استفاده از الکتروفوز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه در شرایطی که فضای اضافی برای مهاجرت سلولی ایجاد شده و همراه با وسیله برای اضافه نمودن مواد لازم برای رشد سلولی و حذف مواد زاید. انجام آزمایشات درون انکوباتور[5] صورت می‌گیرد.

2014- استفاده از الکتروفوز برای اعمال جریان ثابت و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت بر کشت سلول تک لایه و انجام آزمایش درون مینی انکوباتور و مشاهده هم زمان سلول ها بوسیله میکروسکوپ اینورت.