پدیده‌های بیوالکتریک

دانشجوی گرامی سلام! به سایت درس پدیده‌های الکتریکی زیستی خوش آمدید.

دانشجویان محترم دراین صفحه به منابع، تمرینات و اخبار فوری این درس دسترسی دارند.


اخبار:

*** تمرینات جدید بارگزاری شد. تحویل تمرین ۴ تا ۱ آذرماه تمدید شد.

منابع مطالعه،‌ پرده نما و کلیپ های جدید بارگزاری شد.


قواعد درس:

اطلاعات مربوط به ارزشیابی درس در پرتال آموزشی، در بخش طرح درس قابل مشاهده است. اما طرح کلی درس به تفکیک هفته ها شامل موعد تمرینات اینجاست:جدول زمانبدی مواد درس پدیده_های بیوالکتریک. قویا توصیه می کنم که آن را بارگیری کرده و برای خود چاپ نمایید و بر اساس آن کار مطالعه و حل تمرینات را منظم نمایید.

در کلاس درس، اصول بیان شده و پایه‌ها گذاشته می‌شود. حرکت اصلی به دست شماست فقط با خواندن کتاب و مطالعه منابع درس (که در همین صفحه سایت قرار می‌گیرد) صورت می‌گیرد. به ازای هر جلسه، اغلب دانشجویان حدود یک و نیم ساعت را صرف مطالعه کتاب می‌کنند.

حضور در کلاس خط قرمز ماست. غیبت مجاز نیست و در این مسئله سخت گیری خواهد شد (از جمله آن که غیبت منجر به از دست دادن نمرات امتیازی در جمع نهایی می شود) زیرا از دست دادن مطالبی که در کلاس گفته می شود خارج از کلاس قابل جبران نخواهد بود.

تمرین‌های هفتگی: اگرچه گاهی تحویل همه شماره سوال‌های ارائه شده برای یک سری تمرین الزامی نبوده و حل با انتخاب دانشجویان است،حل سوالات بیشتر دارای امتیاز افزوده است. در خصوص زمان تحویل تمرینات قاعده کلاس ما به این صورت خواهد بود: هر تمرین معمولاً تا  دو هفته بعد از بارگزاری در سایت مهلت دارد. تمریناتی که در هفت روزاول تحویل داده شوند، از ۲۰ درصد افزایش نمره برخوردار خواهند بود. برای تمریناتی که تا موعد درهفته دوم تحویل داده شوند سطح نمره کامل در نظر گرفته می‌شود. تمریناتی که پس از دوشنبه  تا زمان حل در کلاس تدریس یار به تدریس‌یار محترم تحویل داده می‌شوند با ۲۰ درصد کسر نمره پذیرفته می‌شوند. پس از حل تمرین در صورت تشکیل کلاس حل تمرین، تمرین پذیرفته نخواهد شد.

کتاب مرجع درس:

R. Barr, R. Plonsey, “Bioelectricity, A Quantitative Approach”, Springer Verlag

R. Plonsey, J. Malmivuo, “Bioelectromagnetism”, http://www.bem.fi/book

تدریسیار درس: سرکار خانم مهندس هاشمی هستند. دوستان  تمرینات را در سامانه کورسز بارگزاری و در موارد نادر که ورودی در کورسز پیش بینی نشده از طریق ایمیل nasrin.hashemi((at.sign))aut.ac.ir برای ایشان ارسال می نمایند.


منابع افزوده:

دوستانی که فکر می کنند روی مباحث مربوط به مختصات کروی و استوانه ای نیاز به مرور سریعی دارند موارد زیر را مشاهده نمایند. البته این مباحث در جریان اصلی درس مورد نیاز نخواهد بود ولی از آن جا که در فصل حاضر مورد استفاده هستند مطالعه توصیه می شود:

مطالعه (۱): مختصات استوانه‌ای و کروی : مطالب مفیدی در سایت رشد وجود دارد .همچنین خلاصه‌ای از معرفی این دستگاه‌ها و المان‌گیری در این متن قابل مطالعه است. اگر می‌خواهید تصاویر جمع وجوری از المان‌ها داشته باشید این دوصفحه هم مفید است

مطالعه(۲): خلاصه درس فیزیک الکتریسیته برای محاسبه میدان الکتریکی از روی قاعده تراوش در این برگه قابل مطالعه است

فایل ارائه جلسه اول

فایل های پرده نمای جلسات تدریس شده تا کنون و چند جلسه بعد:  (نام فایل ها در زیر آمده است- با کلیک روی هر یک می توانید بارگیری نمایید.)

Modeling Reception Modeling_Basics Modeling_Transmission S6-8 S11 S12 S12_2 S13 S14 S15 S17

*** مراحل رشد جنین در بارداری (aparat.com)

***مستند آقای دکتر عبدالاحد، که بخشی از آن را در کلاس با هم دیدیم.

فیلم های پخش شده در کلاس: فرایندهای حیاتی درون سلول،  فیلم کوتاه سلولی (دانلود)  +  فیلم بلند سلولی (دانلود)

نمودار بخش شناخته شده از مسیرهای اثر کلسیم بر رفتار سلول خونی قرمز انسان.

یک برنامه نمونه متلب برای شبیه سازی پتانسیل عمل بر اساس معادلات به دست آمده در کلاس اینجاست. کد را با دقت بخوانید و درک نمایید. برخی از سطرها احتمالا نیاز به اصلاح و تکمیل دارند.

* در مبحث مدل هاجکین و هاکسلی اشاره خواهد شد که رفتار نمایی مرتبه اول n برای آن که بتواند بر نتایج تجربی انطباق منحنی داده شود بایستی به توان چهار برسد. کد زیر در متلب می تواند این را به ما نشان دهد:

 

t=0:0.01:5; n=1-exp(-t); figure(1); subplot(2,2,1);plot(t,n.^1);title (‘n(t)’) subplot(2,2,2);plot(t,n.^2);title (‘n(t)^2’) subplot(2,2,3);plot(t,n.^3);title (‘n(t)^3’) subplot(2,2,4);plot(t,n.^4);title (‘n(t)^4’)

یک مقاله مربوط به مدل پمپ سدیم-پتاسیم اینجاست. درباره سازوکار انتخابگری کانال سدیم و پتاسیم سوال داشتند. به خصوص آن چه عجیب است آن است که کانال پتاسیم، سدیم را که یونی با شعاع یونی کوچکتر است (جدول تناوبی را به یاد دارید؟) عبور نمی دهد و این به پدیده های آبپوشی هم مربوط دانسته شده است.  مقاله ای که این مساله را بحث می کند اینجاست.

فایل های پرده نمای جلسات تدریس بعد از میان ترم:

S19 S23 فعالیت قلب


♦ تمرینات: 

تمرین فکر ۱ – موعد تحویل:طبق طرح درس

تمرین فکر دوم: از کتاب مرجع اصلی، سوالات فصل سوم (بخش 13.3 در صفحه 406) 16 الی 22، 23 الی 26، 42 و 45، 51. (سوال ات 52 تا 55 به صورت امتیازی). همچنین سوال آخر (هشتم) از این برگه. موعد تحویل: استثنائا به دلیل کلاس جبرانی تحویل این تمرین تا ۱۵ آبان تمدید می شود.

تمرین فکر سوم: از سوالات انتهای کتاب (از ص 417) سوالات 1 و4 و5 و 41 و 42 و 43. در خصوص سوالات 1تا 5 دقت نمایید که از جدول 4.1 در متن کتاب استفاده شود. + سوالات پنجم و ششم از این برگه:  تمرین فکر ۳ موعد تحویل: استثنائا به دلیل کلاس جبرانی تحویل این تمرین تا ۲۲آبان تمدید می شود.

تمرین فکر چهارم:  نمودار  مسیرهای اثر کلسیم بر رفتار سلول خونی قرمز انسان را که در بخش منابع درس بارگزاری شده مشاهده نمایید و بگویید به ازای چه میزان تغیر غلطت کلسیم در درون سلول باید منتطر گشوده شدن کانال های پتاسیمی وابسته به کلسیم باشیم؟ باز شدن این کانال ولتاژ غشا را در چه جهتی تغییر می دهد؟ (مثبت/منفی) +سوالات دیگری که در ادامه بارگزاری می گردد: تمرین فکر ۴- بخش نظری- (حل سوالات 4 و 6 و 9 الزامی نیست). موعد تحویل:۱ آذرماه (تمدید نسبت به طرح درس)

تمرین فکر پنجم -رایانه‌ای (حل سوال 2 الزامی نیست)-موعد تحویل: طبق طرح درس| بخش منابع درس مشاهده شود.

تمرین فکر ششم:  بخش اول (کلیک): انتشار پتانسیل عمل: ۳ سوال به انتخاب شما. بخش دوم (کلیک)  :فقط بخش مربوط به فصل هشتم از این مجموعه یعنی سوالات 7 تا 15 (سوالات  8 و 15 امتیازی هستند). همچنین سوالات 22 -25-29-31 از تمرینات فصل هشتم در انتهای کتاب مرجع نیز به عنوان سوالات امتیازی در نظر گرفته می شوند.موعد تحویل  مطابق طرح درس.