گروه ما

گروه ما فعالیت خود را در بیوالکترومغناطیس با هدف توسعه روش‌های تشخیص و درمان دنبال می‌کند. محورهای زیر عمده فعالیت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد.

  • بیوالکترومغناطیس محاسباتی، شامل برآورد میدان‌های درون بدن، درون بافت و درون ریزساختارهای بافتی و سلولی به ازای یک منبع بیرون بدن (آنتن، خطوط فشار قوی و…) و برآورد محاسباتی برخی از آثار میدان‌ها.
  • طراحی و ساخت سامانه‌های موجتابی در فرکانس‌های پایین و بالا (مایکروویو و حتی بالاتر) برای انجام آزمون‌های بیوالکترومغناطیس بر روی نمونه‌های زیستی
  • بررسی‌های تجربی روی آثار امواج روی نمونه‌های زیستی، شامل نمونه‌های سلّولی

مقالات گروه: