مدلسازی خطوط واقعی تر جریان ناشی از یک پمپ تراغشایی

نام نویسنده:سید علی میرخرازی تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:report سوال: خطوط میدان الکتریکی … ادامه خواندن مدلسازی خطوط واقعی تر جریان ناشی از یک پمپ تراغشایی

طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی

نام نویسنده:مینا سلیمان تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bioelectromagnetics-report موضوع پروژه ایجاد طراحی اولیه … ادامه خواندن طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی

مدلسازي جذب حرارت بافتی و سیگنال دریافتی در سناریوي انتقال توان بیسیم از یک سیم پیچ بیرونی به سیم پیچ مستقر در درون بدن

نام نویسنده:سیما قندي تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:final report صورت مسأله هدف اصلی … ادامه خواندن مدلسازي جذب حرارت بافتی و سیگنال دریافتی در سناریوي انتقال توان بیسیم از یک سیم پیچ بیرونی به سیم پیچ مستقر در درون بدن

مسیرهای انتقال درد

نام نویسنده:محمدرضا خداشناس تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش: tdcspain-pathways در اینجا قصد داریم ابتدا … ادامه خواندن مسیرهای انتقال درد