مقدمه‌ای پایه‌ای بر بیوالکترومغناطیس

نویسنده: سی. دورنی، سال ۲۰۰۶ دسته‌بندی: بیوالکترومغناطیس بافتی، کلّی سطح: مقدماتی نقد کتاب: این کتاب … ادامه خواندن مقدمه‌ای پایه‌ای بر بیوالکترومغناطیس

عنوان: کتاب درسی تحریک مغزی و نورومدولاسیون

ویراستار: اچ. نوتکوا، دی. راشه دسته: میدان‌های درونزاد و برونزاد، مقیاس سلولی سطح: پیشرفته نقد … ادامه خواندن عنوان: کتاب درسی تحریک مغزی و نورومدولاسیون