مدلسازي جذب حرارت بافتی و سیگنال دریافتی در سناریوي انتقال توان بیسیم از یک سیم پیچ بیرونی به سیم پیچ مستقر در درون بدن

نام نویسنده:سیما قندي

تاریخ انتشار:بهمن 1395

دریافت فایل کامل گزارش:final report

صورت مسأله
هدف اصلی در این پروژه مدلسازي سامانه انتقال توان بیسیم با استفاده از سناریوي MQSاست. صورت
اصلی سوال به این شکل است: چه مقدار جریان براي انتقال توان به صورت القایی مناسب است تا کمترین
میزان اتلاف توان را داشته باشیم؟ یا اینکه در چه فرکانس و یا چه فاصلهاي بین دو کویل، کمترین اتلاف
توان را داریم؟
با قرار دادن یک کویل حاوي جریان در خارج بدن با مقدار جریان مناسب، و همچنین قرار دادن یک حلقه
کویل در داخل بدن از جنس فلز، سناریوي انتقال توان به صورت القایی شکل میگیرد. این سناریو را براي
فرکانسهاي مختلف امتحان میکنیم تا مقدار فرکانس مناسب و همچنین اندازه جریان را جهت ایجاد جریان
متغیر با زمان در کویل خارجی، بدست بیاوریم. از این جریان بهینه )جریانی که کمترین اتلاف و یا کمترین
میزان جریان گردابی را ایجاد کند( در کارهاي آتی جهت طراحی بخش سامانه خارجی استفاده خواهیم
کرد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *